تجهیزات تهویه گلخانه

 
فیلتر کربن گلخانه  30 سانت هیومی فیلتر کربن گلخانه  30 سانت هیومی

فیلتر کربن گلخانه 30 سانت هیومی

greenhouse carbon filter -hiumi 30 cm

2,000,000 تومان
فیلتر کربن گلخانه  30 سانت نوریت هلند فیلتر کربن گلخانه  30 سانت نوریت هلند

فیلتر کربن گلخانه 30 سانت نوریت هلند

greenhouse carbon filter -norit 30 cm

2,200,000 تومان
فیلتر کربن گلخانه 70 سانت نوریت هلند فیلتر کربن گلخانه 70 سانت نوریت هلند

فیلتر کربن گلخانه 70 سانت نوریت هلند

greenhouse carbon filter - norit 30 cm

6,500,000 تومان
فیلتر کربن گلخانه 70 سانت هیومی چین فیلتر کربن گلخانه 70 سانت هیومی چین

فیلتر کربن گلخانه 70 سانت هیومی چین

greenhouse carbon filter - hiumi 70 cm

4,200,000 تومان
پکیج فن و فیلتر کربن مدل 1530 پکیج فن و فیلتر کربن مدل 1530

پکیج فن و فیلتر کربن مدل 1530

fan and filter carbon package 1530

4,300,000 تومان
پکیج فن و فیلتر کربن مدل 1550 پکیج فن و فیلتر کربن مدل 1550

پکیج فن و فیلتر کربن مدل 1550

fan and filter carbon package 1550

8,300,000 تومان