درباره کودهای گياهي بیشتر بدانیم

کود سبز  

کود سبز

یکي دیگر از راههای افزایش ماده آلي خاک استفاده از کود سبز در تناوب زراعي مي باشد. منظوراز کود سبز شخم زدن گياه در خاک پس از رشد کافي و بدون برداشت محصول است. اثر کود سبز بر خصوصيات فيزیکي خاک همانند کود حيواني مي باشد ولي کود سبز عملاً مواد غذایي به خاک اضافه نمي کند، بلکه آن چه را که طي رشد خود از خاک جذب کرده و در خود ذخيره نموده است به خاک بر مي گرداند اما در صورتي که از گياهان تيره بقولات بعنوان کود سبز استفاده شود تمام ازت تثبيت شده را به خاک بر مي گرداند.

از طرف دیگر کود سبز با جذب و ذخيره مواد غذایي در خود از شسته شدن آنها جلوگيری مي نماید. گياه مورد استفاده بعنوان کود سبز مي بایستي اثرات فيتوتوکسيني بر رشد محصول بعدی نداشته باشد، فصل رشد کوتاهي داشته، تراکم بوته بالا را تحمل کند و رشد سبزینه ای زیادی داشته باشد تا علاوه بر این که مقدار زیادی ماده آلي به خاک اضافه مي کند، پوشش کامل خاک را تامين نماید.

"جهت آگاهی در زمینه لامپ رشد گیاه به لینک مراجعه نمایید."

پوشش کامل خاک برای جلوگيری از فرسایش خاک و بازداری رشد علفهای هرز ضرورت دارد. بنابراین اهداف کود سبز را مي توان در افزایش ماده آلي خاک، حفظ مواد غذائي خاک )و در صورت استفاده از گياهان تيره بقولات افزایش ازت خاک(، جلوگيری از فرسایش خاک و مبارزه با علفهای هرز خلاصه نمود. توجه به اهداف فوق روشن مي سازد که کود سبز قبل از گياهان وجيني در تناوب قرار مي گيرد. کود سبز در سيکل تناوبي فقط مي تواند جایگزین آیش فصلي گردد.

چنانچه طول آیش فصلي موجود برای توليد یک محصول کفایت مي نماید، استفاده از کود سبز طي آن آیش فصلي مجاز نيست. نوع آیش فصلي )زمستانه یا تابستانه( که در شرایط کشت آبي توسط کود سبز جایگزین مي شود به شرایط اقليمي بستگي دارد. در نواحي اقليمي که با زمستان سرد مشخص ميشوند، گياهان وجيني )مانند چغندرقند، پنبه، ذرت و سيب زميني( در بهار کاشته مي شوند و آیش زمستانه مي تواند توسط کود سبز اشغال گردد.

در آن نواحي اقليمي که با زمستان ملایم مشخص مي شوند گياهان وجيني ممکن است در پائيز )مانند چغندر قند و سيب زميني( یا در بهار )مانند ذرت، پنبه و آفتابگردان( کاشته شوند و کود سبز مي تواند محصولي تابستانه یا پائيزه )عکس دوران رشد محصول اصلي( باشد. مهمترین گياهاني که بعنوان کود سبز در کشت آبي ممکن است مورد استفاده قرار گيرند عبارتند ازخلر، لوبيا روغني، انواع لوبيا، چاودار، شبدر، جو و گندم سياه.

یونجه بعنوان کود سبز کاشته نمي شود، اما در صورتي که پس از حصول رشد کافي سبزینه ای به خاک برگردانده شود، بعضي از هدفهای کود سبز را تامين مي کند. گياهاني مثل گندم سياه چاودار و شبدر ایراني به خوب در خاکهای فقير رشد مي کنند و در بهبود باروری و ساختمان خاکها موثر مي باشند. کود سبز را حداقل دو هفته قبل از کاشت محصول اصلي به خاک بر ميگردانند.

کود پاشی

هرچه درصد مواد خشبي کود سبز بيشتر و ازت آن کمتر باشد، مي بایستي با فاصله زماني طولاني تری از کاشت محصول اصلي به خاک برگردانده شود. در صورتي که از گياهاني مثل یونجه یا شبدر بعنوان کود سبز استفاده مي شود مي بایستي ابتدا آنها را با ماشين آلاتي مانند کولتيواتور پنجه غازی از پائين طوقه قطع نمود تا خشک گردند و یا آنها را با علف کش راند آپ یا توفوردی خشک کرد و ۳ تا 4 هفته بعد از طوقه کن کردن یا تيمار با علف کش در وضعيت گاورو بودن خاک شخم شوند. در غير این صورت رشد مجدد این گياهان به وقوع پيوسته و به صورت علف هرز در خواهند آمد. هيچگاه نبایستي کود سبز را بعنوان علوفه برداشت و یا مورد چرای دام قرار داد. این عمل باعث خروج مواد غذائي از خاک گشته و ممکن است رشد و عملکرد محصول بعدی را نقصان دهد.

"با لامپ led برای گیاهان آشنا شوید."

چرای دام یا یک برداشت مختصر علوفه از کود سبز هنگامي امکان پذیر است که کود شيميائي کافي به خاک داده شود و آیش فصلي موجود اجازه رشد مجدد و کافي را به کود سبز بدهد. به کار گيری کود سبز در شرایط دیم ایران به نواحي پرباران ساحل خزر محدود مي شود. در این نواحي مي توان از گياهاني مانند جو و چاودار بعنوان کود سبز برای محصولات وجيني بهاره مانند پنبه ذرت و آفتابگردان استفاده نمود. در این شرایط کود سبز را مي بایستي حدود یک ماه قبل از کاشت در خاک شخم زد تا پوسيدگي مناسبي اتفاق افتاده و رطوبت کافي برای رشد محصول اصلي در خاک ذخيره شود.

اشتراک گذاری:
تگ ها:
rating
نام
ایمیل
نظر